Friday, 8 December 2023

ต้นแก้ว ส า ร พั ด นึ กกับการ ข อ โ ช ค ล า ภ

ต้นแก้ว ส า ร พั ด นึ ก หรือที่เรียกว่า แก้วหน้าม้า มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Alocasia Polly เป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับว่าน หรือ บอน เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงได้ถึง 1.5 เมตร รูปทรงใบเรียว มีรอยหยักเล็กน้อยที่ขอบคล้ายกริช หรือหน้าม้า ส่วนท้องใบมีสีม่วงเข้ม

สำหรับความเชื่อในเรื่องของต้นแก้วส าร พั ด นึ ก หรือว่านสา รพัดนึก ตามความเชื่อของคนที่ ศ รั ท ธ า เชื่อกันว่ามีต้นไม้ชนิดนี้เป็น ต้นไม้ป้องกันสิ่ง ชั่ ว ร้ า ย มีอิทธิ ฤ ท ธิ์ ป้องกัน ภู ติ ผีปี ศ า จ สิ่ง อั ป มงคล อัน ต ร ายทั้งหลายทั้งปวง

อีกทั้งยังเป็นว่านที่ดีขึ้นชื่อในเรื่องของเม ต ต า ม ห า นิ ยม ช่วยให้ค้า ข า ย ดี ยิ่งหากออกดอกเชื่อว่าผู้ปลูกกำลังมีโชค ผู้ที่ปลูกหรือมีไว้ใน ค ร อ บ ครองจำเป็นต้องเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกสมหวังในทุกสิ่ง และมีโช ค ล า ภ

วิธีขอ โ ช ค ลาภจาก ต้นแก้วส า ร พั ด นึ ก

การปลูก ว่ า น มงคลนี้มีวิธีที่จะปลูกให้ ข ลั ง ให้เสริมดวงมากยิ่งขึ้นได้นั้น ผู้ปลูกต้องรู้จักวิธีปลูกเพื่อจะทำให้ว่านมงคลได้ผลดี

สิ่งที่สำคัญ คือ การเตรียมดิน อ ย่ า ให้แฉะ และ อ ย่ า ให้ดินสกปรก และอีกสิ่งที่ควรคำนึง คือ วันที่ปลูก เพื่อจะให้ได้มาซึ่งโชคลาภ ความเป็นสิริมงคลเสริม ด ว ง บารมีแก่ผู้ปลูก โดยวันที่ทำให้ว่านขลัง วันที่ดีที่สุด คือ วันอังคาร ข้างขึ้นเดือน 6 แต่หากไม่สามารถ ป ลู ก ในวันเวลาดังกล่าวได้ ก็อนุโลมให้ปลูกได้ตามวันเวลา ดังนี้

เดือนอ้าย ปลูกวันพุธ ข้างขึ้น

เดือนยี่ ปลูกวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น

เดือน 3 เดือน 8 ปลูกวันศุกร์ ข้างขึ้น

เดือน 4 เดือน 9 เดือน 11 ปลูกวันเสาร์ ข้างขึ้น

เดือน 5 เดือน 10 ปลูกวันอาทิตย์ ข้างขึ้น

เดือน 6 เดือน 12 ปลูกวันอังคาร ข้างขึ้น

สำหรับว่านที่มีผลทาง โ ช ค ลาภ

ค า ถ า รดน้ำและปลูกว่าน ส า ร พัดนึก ว่านสำคัญ ๆ ที่มีคุณ ฤ ท ธิ์ มาก จำเป็นต้องเสก ค า ถ า กำกับในเวลาก่อนรดน้ำ ค า ถ ามีต่าง ๆ กัน 4 ค า ถ า เลือกใช้บทใดบทหนึ่งตามสะดวกได้ ดังนี้

“อิติปิโสภควา อรหัง สั ม มาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโน สุขโต โลกวิทู อนุตตโร ปุริสสธัมมสารถิ สัตถา เทว มนุสสานัง พุทโธ ภควาติ” ว่าจบ 1 บ้าง 3 จบบ้าง 7 จบบ้างแล้วจึงรดนํ้า

“สัพเพเตโรคา สัพเพเตภะ ย า สัพเพเตอันตรา ย า สัพเพเตอุปัททวา สัพเพเตทุนนิมิตา อวมังคลาวินาสสันตุ” เสก 9 จบแล้วจึงรดนํ้า

“มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม” 3 จบจึงรดนํ้า

“นโมพุทธายะ” 3-9 จบ

ข้อควรระวังในการรดน้ำ คือ อ ย่ า รดให้ชุ่ม

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกว่านมาก ถ้าผู้ปลูกไม่เอาใจใส่ทนุถนอมว่าน มั ก เ น่ า จ าก ร า ก แ ละหัว หรือ เ กิ ด เ หี่ ย ว แ ห้ ง เฉ า เ ป็ นส่วนมาก ซึ่งหากต้นไม้เฉา จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรที่จะ ตั ด ทิ้ ง เ สีย เพราะจะทำให้บ้านมีความอับเฉาเหี่ยว แ ห้ ง มีผ ล ก ร ะ ท บ ต่อผู้ปลูกหรือคนในบ้านได้

สำหรับ ว่ า น ที่มีผลท า ง โ ช ค ล าภ เ ม ต ตา ม ห า นิ ย ม อ ย่างต้นแก้วสารพัดนึกนี้แนะนำให้ปลูกข้า ง ขึ้ น จ ะดีกว่า ส่วนว่านที่มีผลท า ง ค งก ร ะ พั น ช า ต รี นั้ น ให้ปลูกวันข้างแรม ขณะที่ปลูกว่านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ แล้วให้ทำจิตใ จ ใ ห้ บ ริ สุ ทธิ์ นึ ก ถึ ง แต่สิ่งดี ๆ อธิษฐานต า มที่ เ ร า ต้องการ หรือส ว ด ม น ต์ก็ได้

วิธีการดูแล

แก้วส า ร พั ดนึ ก ไม่ชอบแดดแรงจัด ตั้งไว้ในห้องที่มีแสงส่องถึง หรือบริเวณที่มีแสงแดดรำไรก็เพียงพอ

รดน้ำ 2-3 วันครั้ง รดครั้งละเล็กน้อย ไม่ให้ดินแฉะเกินไป เพราะจะทำให้ราก เ น่ า ได้

ถ้าปลูกในห้องที่มีอากาศร้อนและอบอ้าว ควรฉีดละอองน้ำให้ทุกวัน เพราะต้น ส า ร พั ด นึกต้องการความชื้นสูง

ขอบคุณข้อมูล : pooddee.com