Friday, 8 December 2023

ช า ย ผ้าถุงแม่ พกไว้ติดตัว ช่วย คุ้ ม ค ร อ ง ให้ปลอด ภั ย

ห ล า ยค น มั ก จะพกเ ค รื่ อ ง รา ง ขอ งข ลั ง ไ ว้ ติดตัว ซึ่งของนี้ได้มาจากหลายแหล่งที่ศรัทธา แต่เชื่อไหมว่าหลายคนก็ลืมนึกถึงพ ร ะ ป ร ะ จำ บ้า นซึ่งควรเป็นแหล่งศ รั ท ธ า แห่งแรกที่นึกถึง นั่นคือ พ่อแม่ ซึ่งก็มีหลายคนที่มีของที่พ่อแม่ให้ติดตัว ไม่ว่าจะพกไว้ด้วยความรัก ความคิดถึง กันภัย หรือนำความโชคดีมาสู่ตัว

มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชายผ้าถุงแม่ในสมัยก่อนมาให้อ่านกัน เรื่องมีอยู่ว่า

นายทหารคนหนึ่งจะกลับไปค่ายทหาร ก่อนไปได้กราบลาพ่อแม่ ผู้เป็นพ่อได้มอบของ ข ลั ง ไ ว้ติดตัวให้ลูก พอถึงคิวแม่ ลูกก็ อ ย า ก ได้เป็นของพกไว้ติดตัวบ้าง แม่ก็คิดว่าจะเอาอะไรให้ลูกดีในเมื่อไม่มีของ ข ลั ง อะไรเลย ด้วยความที่กลัวลูกจะเสียกำลังใจ หากไม่มีของข ลั ง อ ะไรให้ติดตัวไปคุ้ ม ภั ย จึง ฉี ก เอาชายผ้าถุงของแม่เองม้วน ๆ เรียว ย า ว ขนาดพอดี ๆ แล้วเอาเชือกเล็ก ๆ รัดจนแน่นถักด้วยด้ายแล้วใช้ผ้ า ป ล อ ก ห ม อนหุ้มทับไว้อย่างแน่นหนา มองไม่เห็นว่าข้างในคืออะไร มองดูผ่าน ๆ ลักษณะก็คล้ายวัตถุมงคลทั่วไป

จากนั้นก็ต้องจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น ขออำนาจคุณพ ร ะ ศ รี รั ต น ต รั ย และคุณ พระสย า ม เ ท ว า ธิ ราช ตลอดเทพยาดา ทุกองค์ รวมความกับความรักที่แม่มีต่อลูกอย่ างแน่วแน่ จงเป็นเสมือนเกราะแก้วที่วิเศษ ช่วยคุ้มครองป้องกันและพิทักษ์ รั ก ษ า ลูก ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารให้มีความปลอดภัยและประสบชัยชนะ อ ย่ า ได้มี อั น ต ร า ย ทั้งปวงทุกประการ พอถึงวันที่ลูกจะเดินทาง ลูกก็มากราบลาและขอพรจากแม่ แม่ก็ให้พร อ ย่ า ง น่าประทับใจและมอบสิ่งที่ทำเอาไว้ให้ลูกแล้วพูดว่า

‘สิ่งที่แม่ให้ลูกนี้ แม่เชื่อว่ามันมีอานุภาพสู ง สุ ด และศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แท้จริงของลูก จง รั ก ษ า ไว้กับตัวจงดีเพื่อเป็นเครื่องช่วยคุ้ ม ค ร อ ง ลูกให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ และลูกจะประสบแต่ความชนะทุกครั้งไป โดยไม่รู้จักพ่ายแพ้ ต่อศั ต รู เลย’ แล้วลูกช ายก็รับพรและของจากแม่ยกขึ้นทูนหัวแล้วก็เข้าใจว่าข้างในนั้นคงเป็นพ ร ะ รูปเล็ก ๆ เขาก็เอาใส่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วลาแม่จากบ้านไปโดยมีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยม แล้วเขาก็ต้องออ กรบในแนวหน้า

เผชิญกับเหล่าข้าศึก อ ย่ า ง ภาคภูมิใจ เขามีความมั่นใจทุกครั้งเวลาอ อ ก ร บ เ พราะมีขวัญกำลังใจดี เชื่อว่าจะต้องชนะปลอดภัย เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ อ อ ก ร บ เขาไม่เคยได้รับบาดเจ็บ อั น ต ร า ย เลย มีแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ

ดังจะเห็นว่าพรใดไม่เท่าพรจากปากพ่อแม่ ของอะไรไม่เท่าของข ลั ง ที่ ได้จากพ่อแม่