Friday, 8 December 2023

ชีวิตสุดรันทด หญิงชรา 3 คน อาศัยกระท่อมผุพัง ประทังชีวิตด้วยเบี้ยยังชีพ

ยายวัย 89 ปีสองพี่น้อง ต าบ อ ด เ ดิน ไ ม่ได้ อาศัยกระต๊อ บ เป็นที่พักพิงวอน ผู้ใ จ บุ ญ บ ริ จ า ค แพมเพิส ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อป ร ะ ทัง ชี วิ ต

กลายเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวธูป รวยสันเทียะ อายุ 58 ปี อาชีพทำนา ชาวบ้านบ้านกอโจด หมู่ 11 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากำลังดูแล นางเต็ม รวยสันเทียะ อายุ 89 ปี ผู้เป็น แม่ พิ ก า ร ต า บ อ ด ด้ า น ซ้ า ย 1 ข้าง หู ตึ ง และมีโ ร ค ป ร ะ จำ ตั ว หลายอย่าง และนางแตงอ่อนด่านกระโทกอายุ 87 ปี

เป็นน้องสาวของแ ม่ พิ ก า ร ต า บ อ ด ด้านซ้ายนานกว่า 5 ปี หู ตึ ง มี โ ร ค ป ร ะ จำ ตัว และไ ม่ ส า มา ร ถที่ จ ะ เ ดิ น ได้ อาศัยอยู่กระต๊อบสภา พ ท รุ ด โ ท ร ม มีความเป็นอยู่อย่าง ลำ บ า ก ไม่ว่าจะเป็นการกินและการน อ น ก็ ต้ อ ง ก า ง มุ้ ง อาศัยข้าวจากเพื่อนบ้านมากินเพื่อ ป ร ะ ทั ง ชี วิ ต เนื่องจากตนเองไ ม่ มี ร า ย ไ ด้มี แค่เบี้ย คน ช ร า ของมารดา และน้องสาวแม่

อีกทั้งการทำนาในช่วงนี้ก็เจอปัญหา ข อ ง ภั ย แ ล้ ง และน้ำท่วม อีกทั้งยังมาเ จ อ พิ ษ C V – 1 9 ทำให้ไม่ มี เ งิ น มาซื้อแพมเพิส และข้าวสารอาหารแห้ง ไร้หน่วยงานใดเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ จึงขอวิงว อ น ผู้ ใ จ บุ ญ ใ ห้ ช่ วย บ ริ จ า ค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมไปถึงแพมเพิส

สำหรับ ผู้ ใ จ บุ ญ ที่ ต้ อง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ สามารถ บ ริ จ า ค ไ ด้ที่ บั ญชี นางสาวธูป รวยสันเทียะ ธนาคารเพื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ สาขาโชคชัย 017-212-948-455 หรือโทรได้ที่เบอร์ 062-110-8449 (นายณัฐพงศ์ อรชร)

ขอบคุณข้อมูล : amarintv.com

ขอบคุณรูปภาพ : อัมรินทีวี