Friday, 8 December 2023

จิ้งหรีดไทยโกอินเตอร์ เม็กซิโกอนุญาตนำเข้า ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากไทย โปรตีนทางเลือก

เม็กซิโก อ นุ ญา ต นำ เ ข้ า ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากฟ า ร์ ม ไ ท ย แ ล้ ว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เดินหน้า สหรัฐอเมริกา และแคนาดาต่อ สำนักงาน ม า ต ร ฐา น สิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกัน เปิ ด ต ล า ด จิ้ ง ห รี ด เม็กซิโก เพื่อจับเคลื่อนการผลักดัน ใ ห้ ป ร ะเ ท ศ ไ ท ย เป็นผู้ ส่ ง ออ ก สิ น ค้ าจิ้ งหรีดหลักของโลก

โดยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. เผยว่าได้ร่วมจัดทำข้อมูลทางเทคนิค และเจรจากับสำนักงานแห่งชาติด้าน สุ ขอ น า มั ย ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ละคุ ณ ภา พ ของการเกษตรและอาหาร ของเม็กซิโก จนทำให้เม็กซิโกมีความเชื่อมั่นและให้การย อ ม รั บ ร ะ บ บ ก ารควบคุมคุณภาพและค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ของการผลิตจิ้งหรีด ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโรงงาน รวมทั้งมาตรการด้าน สุ ข อ น า มั ย และกระบวนการตรวจสอ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ น ก า ร ส่ ง อ อกของประเทศไทย

และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางเม็กซิโกได้ประกาศ อ นุ ญ า ต ก า ร นำ เ ข้ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จิ้ งห รี ด จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยอ ย่างเป็นทางการ โดยสายพันธุ์ที่อนุญาตคือ จิ้ งห รี ด ท อ ง แ ด ง ล าย หรือ สะดิ้ง ในลักษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ง แ ป้ ง จิ้ งห รี ด โดยมีเงื่อนไขให้ จิ้ ง ห รี ด ต้ อง เ ลี้ ย ง ใ นฟ า ร์ มที่ผ่านการรับรองม า ต ร ฐ า น GAP ไม่ ปน เ ปื้ อ น โปรตีนจากสัตว์ เคี้ ย ว เ อื้ อ ง และได้ใบรับรองสุ ข อ น า มั ย จ า ก กรมปศุสั ต ว์ ป ร ะ กอบการส่ง อ อ ก

สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจจ ะ ส่ ง อ อ ก จิ้ ง ห รี ด ไปเม็กซิโก สามารถขอการ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า นฟ า ร์ ม และขอใบรับรอง สุ ข อ น า มั ย ได้ที่สำนักพัฒน า ร ะ บ บ แ ละรับรองมา ต ร ฐ า น สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ และสำนักงาน ป ศุ สั ตว์ จั งหวัดได้ ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา Novel Foods สห ภ า พ ยุ โ ร ป ได้เพิ่มรายชื่อป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เข้าสู่รายชื่อที่สามารถส่ ง อ อ ก แ ม ล ง เ พื่ อ บ ริ โ ภ ค โ ด ย ม นุ ษ ย์ เข้าสหภาพฯ ได้แล้ว

แมลงเป็นหนึ่งในโปรตีนทางเลือกที่สามารถช่ ว ย ล ด ก า ร บ ริ โ ภ คเ นื้ อ สั ต ว์ ซึ่งส่งผล ก ร ะ ท บ ใ ห้ เ กิ ดโ ล ก ร้ อ น แ ล ะช่ ว ย ส ร้ า ง ค ว า ม ยั่ งยื น ได้ นอกจากนี้ UN ระบุว่า การทำฟาร์ม แ ม ล ง ใช้พื้นที่และท รั พ ย า ก รน้ำ น้อยกว่าการ ทำ ฟ า ร์ ม ป ศุ สั ต ว์ ทั่วไปมาก

โดยผลิตภัณฑ์แปรรูป Powder ผงโปรตีนจิ้งหรีด แบบ Organic เป็นที่ต้ อ ง ก า ร ม าก ขึ้ น ม า แร ง อ ย่ าง มากในยุคนี้ เป็นแหล่งโ ป ร ตี น ท างเลือกย อ ด ฮิ ต เนื่องจากจิ้งหรีดช่วยให้ แ บ คที เรี ย ที่มี ป ระ โ ย ช น์ ใ น ลำ ไ ส้ เ พิ่ ม ขึ้ น ล ด อ า ก า รอั ก เ ส บ ข อ ง ร่ า งกาย ไม่ก่อให้ เ กิ ด อั น ตร า ย แ ม้จะ ท า นเข้าไปมากก็ตาม

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ บ ริ โ ภ ค ส น ใ จ สิ น ค้ า แ ม ล ง มา ก ขึ้ น คื อ วิ ก ฤ ต ข า ด แ คล น อ า ห า ร ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต จึงต้องมีนวัต ก ร ร ม ท ด แ ท น โดยหนึ่งในน วั ต กร ร ม ที่ ได้รับความนิ ย ม คื อ การส กั ด โป รต จีน จ า ก แ ม ลง โดยมันขึ้นชื่อว่าเป็ น สุ ดย อด อ า ห า ร แห่ ง โ ป ร ตี น มีไขมัน คาร์โบไอเดรต ที่สามารถนำมาเป็นอาหารทดแทนได้ด้วย

“การเปิดตลาดจิ้งหรีดไปเม็กซิโกได้สำเร็จ ถือเป็นก้าวสำคัญของการย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก ร รม จิ้งหรีดและแมลงกินได้ของไทยเข้ า สู่ ต ล า ดม า ต ร ฐา น สู ง ที่ให้ความสำคัญต่อเรื่อง คว า ม ป ลอ ด ภั ย อ า หา ร ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ม าต ร ฐ า น ก า ร เ พาะเลี้ยง การแปรรูป ไปจนถึงการ ส่ ง อ อ ก และยังถือเป็นการเปิดประตูสู่ภู มิ ภ า ค ล ะติ นอ เ ม ริ กาที่มีการ บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ ากลุ่มแมลงกินได้ใน ร ะ ดั บ สู ง และอาจนำไปสู่การขยายตลาดไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือต่อไปได้ในอนาคต” จิ้งหรีดไทย

นายพิศาล กล่าวอีกว่า เป็นโอกาสดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างรายได้จากการส่งออกจิ้งหรีดไปต่างประเทศ โดยเม็กซิโกมีความต้องการนำเข้าจิ้งหรีดไม่แพ้ตลาดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และในเชิงวัฒนธรรมแล้วผู้บริโภคชาวเม็กซิโกยังมีความคุ้นเคยกับการบริโภคแมลงเป็นอย่างดีอีกด้วยจิ้งหรีดไทย
จิ้งหรีดไทย

ประเทศไทยมีแมลงอย่างจิ้งหรีดที่เป็นที่ต้ อ งก า ร จ า ก ทั่ ว โลก เป็นแมลงเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มีศักยภาพโตสูง ยังรวมถึงตั๊กแตน หนอน ดักแด้ และด้วงอีกด้วยเช่นกัน โดยเรามีความได้ เ ปรี ย บ ใ นห ลากหลายด้านในการผลิต สิ่งที่สำคัญในการส่งออกก็คือ การได้ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น รั บ ร อ งจ า กห น่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเช่นการเลี้ยง ผลิต ควบคุม รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วย ง า น อ า ห า รแ ล ะย า ใ นป ร ะ เ ท ศ นั้ น ๆ และได้รับการรับรองในระดั บ ส า ก ล

ขอบคุณข้อมูล : Environman