Thursday, 30 November 2023

ค้ำรถยนต์ ให้เพื่อน ถูกฟ้อง ยึ ด บ้ า น แม่วอนรับผิดชอบ

วันนี้แอดมินมีข่าวสารมาฝากเพื่อนๆให้ได้อ่านกันค่ะ กรณีนี้มีการค้ำป ร ะ กั นร ถย น ต์ ให้เพื่อน ถูก ฟ้ อง ยึ ด บ้าน นางสาว พรพรรณ หญิงสาวชาวบุรีรัมย์ วัย 36 ปี ในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ออกมา ร้ อ งเ รี ย น กั บสื่อ มว ล ชน พร้อมยกมือไหว้วอนขอ ค ว าม ช่ว ย เ ห ลื อ เหตุแม่ซึ่ ง ป่ว ย เป็นเ นื้ อ ง อ ก พ่อ พิ ก า ร กำลังจะไร้ที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ เนื่องจาก น.ส.พรพรรณ ถูกสำนักงานบั ง คั บ ค ดี จังหวัดบุรีรัมย์ ยึ ด บ้านพร้อมที่ดิน ข า ย ทอดตลาด สืบเนื่องจากเธอเคยลงชื่อ ค้ำ ปร ะ กั น รถยนต์ให้กับเพื่อนสนิท แต่ตอนนี้เพื่อนกลับเบี้ ย วห นี้ หนีหายตัวไป

ขณะที่ นางเฉลียว สัตย์รัมย์ อายุ 61 ปี แม่ของ น.ส.พรพรรณ เปิดเ ผ ย น้ำ ต า ว่ า ที่ผ่านมาลูกสาวไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนตนก็เลี้ยงหลานอยู่บ้าน ตนก็เอา เ งิ น ที่ลูกสาวส่งมาสร้างบ้านให้ลูก

พอรู้ว่าลูกสาวไป ค้ำ ป ร ะกั น ซื้อรถให้เพื่อนแล้วถูก ฟ้ อ ง ยึ ด บ้านและที่ดิน ก็ ส งส า ร ลู กสาวมากแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง เพราะตนเองก็ ป่ ว ย เพิ่งผ่ า ตั ด มา ส่วนพ่อก็ พิ ก า ร ท า ง ส ม อง

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ลูกก็มีแค่รายได้จากการขายของชำวันละไม่กี่บาท ก็เคยถามลูกสาวว่าทำไมถึงได้ไป ค้ำ ใ ห้ เ ข า ลูกก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ ส นิท และไว้ใจกันแต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะทำให้ครอบครัว เดื อ ด ร้ อ น แบบนี้

ก็อยากให้เพื่อนลูกสาวกลับมารับ ผิ ด ช อบ กั บ สิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้ครอบครัว เ ดื อ ด ร้ อ น มาก เพราะถ้าเขา ยึ ด บ้ านก็ไม่รู้จะพากันไปอยู่ที่ไหน

ขอบคุณข้อมูลข่าว : ทุบโต๊ะข่าว Amarin