คุณหมอเจอคน ไ ข้ มาตรวจ แต่ขอ รั บ ย าวันหลัง เพราะวันนี้ไม่มี เ งิ น 30 บาทจ่ายให้

บัตรทอง คือ สิทธิของคนไทย หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาทรักษา ทุ ก โ ร ค ) เป็นบัตรที่ออกโดยสำนักงานหลัก ป ร ะ กั น สุขภา พ แห่ ง ช า ติ (สปสช.)เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารั บ บ ริ ก า ร สาธารณสุขจากหน่วยบริการ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

เมื่อไม่นานมานี้ เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าหมอชายแดน ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของ ค น ไ ข้ ร ายหนึ่งที่มาหาหมอแล้วต้อง รั บ ย า แต่ค น ไ ข้ กลับบอกว่า

“คุณ ห ม อ คะ หนูมารับยาวันหลังได้ไหมคะ” ซึ่งทำให้คุณ ห ม อ เกิดความสงสัย ทั้งที่ ค น ไ ข้ ก็มี สิ ท ธิ์ บั ต ร ท อง จึงได้ถาม คน ไข้กลับไปว่าติด ปั ญ ห า อะไร คนไข้ก็ตอบกลับคุณหมอมาว่า “หนูไม่มีเ งิ น จ่ า ย 30 บาทค่ะ”

โดย ค น ไ ข้ ได้เล่าให้คุณ ห ม อ ฟังว่า ไม่มี เ งิ น ซื้อนมให้ลูกกิน ทั้ง ค น ไ ข้ และสามีต่าง ต ก ง า นเนื่องจากร้านปิด โชคดีที่เถ้าแก่ให้พักที่ร้านได้โดยไม่ คิ ด เ งิ น แต่คนไข้ก็ไม่รู้จะห า ง า น ที่ไหนทำ ได้แต่ ร อ ให้ ร้ า นเปิดจะได้มี ร า ย ไ ด้ บ้าง

เรื่องราวของ ค น ไ ข้ คนนี้ทำให้คุณหมอส ะ เ ทื อ น ใ จ เป็นอย่างมาก และเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณหมอก็ได้มอบ เ งิ น จากกองทุนคนรักพ่อให้ ค น ไ ข้ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นอกจากนี้คุณหมอยังได้เผยอีกว่า เมื่อ 20 ปีก่อน คนไทยมี ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ทำให้คนไทยมีสุ ข ภ า พ ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น แม้ว่าบุคลากรทางการแพทย์จะต้องแบกภาระงานกันหลังแอ่น

แต่ก็อดทนเพื่อให้รากฐานทางส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง เ ร า ดีขึ้น ให้ประชาชนหายจาก โ ร ค ภั ย และไม่ต้อง ค วั ก เ นื้ อ ตัวเอง แต่วันนี้แม้ว่า รั ฐ จะมีสวัสดิการทางสาธารณสุขให้ประชาชน แต่ประชาชนกลับไม่ มี เ งิน จ่ า ย แม้เพียง 30 บาท

ก่อนทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ประชาชน เ ค รี ย ด เศร้า ท้อแท้ ไ ร้ ค ว า ม สุ ข ใครมีศักยภาพช่วยได้ก็ต้อง ช่ ว ย กันไป ภาว ะ ฉุ ก เ ฉิ น คือให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันก่อน มีอาหารกิน มีที่อยู่อาศัย หรืออย่างน้อยหยิบยื่นถ้อยคำดี ๆ ให้แก่กัน โลกยุคนี้ก็คงน่าอยู่ขึ้น

โพสต์ดังกล่าว

สิทธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ของผู้ถือ บั ต ร ท อ ง

1.การส่งเสริมสุขภาพหญิง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ทั้งก่อนและหลัง ค ล อ ด การค ล อ ด การค ล อ ด บุตรรวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง
2.การดูแลสุ ข ภ า พ และพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง วั ค ซี น เสริมสร้าง ภู มิ คุ้ ม กัน

3.บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำ ป รึ ก ษ า แก่คู่สมรส การคุ ม กำ เ นิ ด
4.การตรวจ การวินิจฉัย การ รั ก ษ า และการฟื้นฟู ส ม ร ร ถ ภ า พทางการ แ พ ทย์

5.ค่า ย า และเ ว ช ภั ณ ฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
6.ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรั ก ษ า ตัว ณ หน่วยบริการ

7.การจัดส่งต่อเพื่อกา ร รั ก ษ า ร ะ ห ว่างหน่วย บ ริ ก า ร

ขอบคุณข้อมูล : เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าหมอชายแดน