Friday, 8 December 2023

คำสอนครูบาเจ้าศรีวิชัย “ ม า s ไม่มีบารมีไม่เกิด” จำเอาไว้ให้ขึ้นใจ

สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนา

ท่านเกิดในหมู่บ้านย า ก จ นที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธ ร ร ม และยังประโยชน์ต่อพระพุ ท ธ ศ า ส น าตลอดชีวิตของท่าน

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศ รั ท ธ าประชาชนทั่วไป

คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบ “ ม า s ” มาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง

กักขังท่านเป็นระยะๆ ม า s ทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพยายามจะ “สึก” ท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆ ในท่ามการมรสุมร้ า ยเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “ ม า s ไม่มี บารมีไม่เกิด” ในชีวิตคนเรานั้น “ ม า s ” มาในรูปแบบต่างๆ 8 ตัว เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1.มาช่วยเสริมสร้างบุญบ า ร มี หากเราคิดเป็น มี ธ ร ร ม ในใจจริง

2.เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งก ร ร ม มีจริง ผลแห่งก ร ร ม มีจริง

3.มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้าก ร ร ม นาย เ ว รมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน

รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำ บ า ป ก ร ร ม ตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเ ว ร ก ร ร ม ใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

4.มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจ ริ ย ธ ร ร ม คุณธ ร ร ม ของเราว่าเราอยู่ในระดับใด

เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธ ร ร มมากขึ้น

5.มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคั ด ขั ด ส น เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของ ธ ร ร ม ช า ติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง

ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

6.มาในรูปแบบเงินมากมาย ที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบ กิ เ ล ส ทดสอบคุณ ธ ร ร มว่าเราดีจริงหรือไม่

7.มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา “ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า “ปัญญา” ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8.มาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ “บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ย่อท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

ขอให้พิจารณา “ ม า s ” ในความเป็นจริง ในทุกแง่มุมที่เกิดผลขอ “บุญบารมี” จงบังเกิดแก่ท่านทุกคน ขอโมทนาสาธุ เ ม ต ต า ธ ร ร มของครูบาเจ้าศรีวิชัย

เรียบเรีบงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ