คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

หากจะพูดถึงพระเกจิของไทยมีเพียงพระเกจิไม่กี่อ งค์เท่านั้นรู้เรื่องราวในอนาค ตและเราได้จัดรวบรวม 5 อันดั บพระเกจิดั ง

ที่ทำน าย อ นาค ตแ ม่นที่สุ ดและจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลย

5.หลวงปู่สร วง หลวงปู่ส ร วงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภั ย พิ บั ติหลวงปู่สรวงละສังขารเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึง

เรื่องภั ย พิ บั ติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเ ตือนส ติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ใน

เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องไม่ต้องสู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเ กิดภั ยพิ บั ติคนไม่ดีจะต าeหมดเดี๋ยว

นี้น้ำทะเลข้างล่างได้ครึ่งโลกแล้วและยังมีกาเ ตือนเรื่องน้ำท่ วมอีกด้วยซึ่งก็เ กิดขึ้นจริงๆ

4.หລวงปู่ฤ า ษี ลิง ดำ หล วงพ่อฤ ๅ ษี ลิ งดำมีชื่ อเสี ยงในด้านการบำเ พ็ญวิปัส สน ากร ร มฐ านจ นได้วิชามโนยิ ทธิฤ ทธิ์ทางใจหลังกา

รมร ณภาพสั งขาร ร่างกายของท่านมิได้เ น่าเปื่ อยอย่ างศ พ ของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษ าไว้ที่วัดท่าซุงจ น ถึงปั จจุบันนี้ และท่านเคย

ทำนายบ้านเมืองว่า ประเทศช า ติบ้านเมืองของเราจะไม่ ต กเป็นท าสของใคร ขอถว ายชีวิ ตเป็นประ กันเ กี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐

เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยื อกเย็นจะเริ่มปร ากฏความมั่งคั่ งสมบู ร ณ์จะมีขึ้นแ ก่ประเทศช าติและประชาช นแต่จะยังไม่

ปร ากฏชั ดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชั ดๆก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เ ปรียบเหมือนอ รุ ณได้ขึ้นดีแล้ว

และเริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด หม ดไป 3.หลวงปู่นรสิ งห์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝาติดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จ

ช่วยทีมห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าสุดผู้ใช้เฟ ซบุ๊กที่ใช้ชื่อ ทัศนัย โคตรทองนักข่าวของสถานีโทรทั ศน์ไทยรั ฐ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อม

เล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพระเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่ง

1.หลวงปู่สังวาลย์ เขมโกเราจะเห็นพระส งฆ์ทะเลาะกันวุ่ นว ายไปห มดจากนั้นจะเกิดน้ำท่ วมใหญ่คนต าeเป็นเบื อที่ภาคใ ต้แต่ไม่เท่ากับก รุงเ ท พฯ

เพราะจ ากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยั กษ์ซั ดมาจากฝั่งตะวันออกทีเดียวท่ วมเสาไ ฟฟ้านี่เป็นบทสนทนาที่เหมือนเป็นสั ญญ าณเ ตือน

ก่อนภั ย พิ บั ติ ใหญ่จะมาระหว่างหลวงปู่สั งวาลย์ เ ขมโกและหลวงพ่อ สน องกตปุญโญ ในสมัยที่ หลวงพ่อสน อง กตปุญโญ ยังอยู่

ท่านได้มีการย้ำคำของหลวงปู่สั งว าลย์ไว้ดังนี้ เหลืออีกสองอย่ างที่ยังไม่ถึงเวลาเ กิดคือศึ กของพระและน้ำท่ วมก รุง เท พฯ ค นจะตาe

เยอะมาก หลวงปู่ท่านบอกให้ร ะวั งฝน ต ก 7วัน 7 คื นฟ้ามื ดไม่มีแสงอาทิ ตย์แสงตะวันไฟดั บทั้งหมด น้ำท่ วมถึงตึ ก 4ชั้นเ งินจะไม่มีค่า

ไม่มีความหมาย หลวงปู่สังว าลย์ ยังบอกหลวงพ่ออีกว่าเวลาที่ฝนต ก7วัน 7คื นถ้าน้ำท่ วมมาถึงช ลบุ รีรีบโกยเลยนะไปส ระบุ รีเขา

ใหญ่นู่นเลยจะไม่ต า eท่านบอกว่าเป็นก ร ร มของคนไทย

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ