Thursday, 30 November 2023

คนมีบุญที่สุดในโลก คือคนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

คนมีบุญที่สุดในโลก คือคนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราควรดูแลและการได้ตอบแทนพระคุณของท่าน ที่ท่านเลี้ยงเราจนมาเติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้ มีดีได้ มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะท่านทั้งสองคน

หากใครที่คิดว่าการดูแลตอบแทนพ่อแม่นั้นเป็นภาระที่ต้องทำ แต่คุณคิดผิด ความจริงแล้วเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุด และถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสดูแลท่าน

ได้ตอบแทนพระคุณท่าน ถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุญที่สุดแล้ว โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.เมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น เราก็ควรช่วยเหลืองานต่างๆของท่าน งานในบ้านและงานนอกบ้าน เราควรเลี้ยงดูแลท่านในยามที่ท่านชรา

ดูแลปฏิบัติให้ท่านสะดวกสบาย พูดคุยกับท่านและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อยามเ จ็ บ ป่ ว ย

2.เมื่อท่านจากไปแล้ว เราก็จัดพิธีงานให้กับท่าน และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้

1.ถ้าท่านยังไม่มีศ รั ท ธ าในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศ รั ท ธ าให้ได้

2.ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

3.ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

4.ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้า

และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1.ทำให้ตัวเรานั้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้น

2.ทำให้เราเป็นคนที่มีสติคิดรอบคอบ

3.ทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผล

4.ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยอั น ต ร า ยต่างๆได้

5.ทำให้ได้ลาภต่างๆได้โดยง่าย

6.ทำให้แคล้วคลาดภ ยั น ต ร า ยในยามคับขันที่จะเกิดขึ้น

7.ทำให้เทวดาลงมารักษาคุ้มครอง

8.ทำให้ตัวเรานั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9.ทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้า

10.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11.ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต

12.ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

21817821 – female nurse is taking care of the senior woman

“เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในส ว ร ร ค์”

ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตาม แต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นปู่ยา ยายตา ของลูกๆอยู่ หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย

กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นอีกเยอะ เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูล : share-si

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ