Friday, 8 December 2023

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้างกุฏิก ร ร มฐาน บุญล่ะ 99 บ าท ถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์

สวัสดีค่ะ ชาวแฟนเพจทุกท่าน วันนี้แอดมินจะมาบอกบุญค่ะ ขอเชิญผู้มีจิตศ รั ทธา ร่วมบุญสร้างกุฏิก ร ร มฐาน บุญล่ะ 99 บ าท

ถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ ขณะนี้พระสงฆ์ไม่มีกุฏิอยู่ กุฏิเดิมชำรุ ดทรุ ดโท ร มหลังคารั่ วและน้ำท่วมขั งไม่สามารถอยู่ได้

จึงได้สร้างกุฏิก ร ร มฐานให้พระได้ปฏิบัติธรรมข าดงบประมาณอีกมากจึงจะแล้วเสร็จ ร่วมบุญธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 086 -2-70 036-8 วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง

อานิสงส์ดังนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า ผู้ใดให้ที่พักอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวงสังยุตตนิกายสคาถวรรค ผู้ให้ที่พักอาศัย ย่อมมี ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน

ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์(วนโรปสูตร) สร้างกุฏิวิหารเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตนเองเมื่อประส บความสำเร็จในชีวิต

สร้างกุฏิเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่ วงลั บไปแล้ว ทำให้เกิดความมั่นคงคล่องตัวในชีวิตในครอบครัวหน้าที่การงานการเงินความรักและการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข

เป็นผู้มีความมั่งคั่งมั่นคงในทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ให้อยู่กับเราได้นาน ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าการถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์นั้นเป็นสมุฏฐาน

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งผู้รับและผู้ถวายซึ่งทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่ายอดของสังฆทานเป็นปัจจัยให้ประส บความเกษมศานต์จนบรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่สุด

วัดโพธิ์ศรีคุณเมืองตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ติดต่อสอบถามโทร 097 -2420- 159

ขอขอบคุณข้อมูล วัดโพธิ์ศรีคุณเมืองตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ