Friday, 8 December 2023

กราบส า ธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น ห่มผ้าหลวงปู่ทวด

กราบส า ธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองการตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย หรือ ททท. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี

ห่มผ้าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ ในกิจก ร ร ม “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาเเม่เที่ยว” โดยมี พ.อ.กรการณ์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รองผู้ บั ง คั บการตำรวจภูธรจัง ห วั ด ป ร ะ จ ว บคี รีขั น ธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

ตลอดจนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางพาคุ ณเเม่ร่วมกิจก ร ร มกันเป็นจำนวนมากกิจก ร ร ม “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาเเม่เที่ยว” จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันเเม่เเห่งชาติ ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เเม่ลูกในครอบครัวได้มีกิจก ร ร มร่วมกันเพื่อเพิ่มความรักความใกล้ชิดอ ย่ างอบอุ่น รวมทั้งเป็นการส่ง เสริมก ารท่ องเ ที่ยวเเบบครอบครัว

กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง ในพื้นที่ระยะใกล้ เชื่อมโยงภายในจังหวัดหรือระหว่างจังหวัด เพื่อให้เ กิ ดการกระจายตัวในการเดินทาง

เเละสามารถสร้าง ร า ย ได้หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

เมื่อเห็นครั้งเ เ ร ก เ ร า ก็รู้สึกได้ถึง ค ว า มปลอดภัย ราวกับอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทรของ ‘หลวงปู่ทวดท่าน’ ที่กำลังเฝ้ามองเเละให้ความสงบร่มเย็นกับเราเมื่ออยู่ใน ‘วัดห้วยมงคลนี้’ ในช่วงวันเเม่เเห่งชาติของทุกๆปี

จะมีงานมีผ้าป่าสามัคคีห่มผ้าหลวงปู่ทวด โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาร่วมบุญห่มผ้าขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 299 เมตร เเก่ประ ดิ ษฐ านห ลวงปู่ท วดอ งค์ใหญ่ ใครที่สนใ จร่วม บุ ญ สามารถมาร่วม ง า น ได้ วัดห้วยมงคลนี้ เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

ขอบคุณข้อมูล : mgronline