กรมอุตุฯ จับตา พายุโซนร้อน ลูกใหม่ “ตู้เจวียน” จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศ ฟิลิปินส์ วันที่ 21-22 ก.พ.นี้

เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ก รม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ยา อัพเดท พายุโซนร้อน ล่าสุดเช้าวันนี้ เผยว่า พายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” หรือ (DUJUAN) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปินส์ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. 64 และคาดการณ์ว่าหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง

โดยพายุนี้ไม่มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อลักษณะอ า ก าศ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย “ตู้เจวียน” (DUJUAN) หมายถึงกุหลาบพันปี ตั้งชื่อโดยประเทศ ส า ธ าร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น” อนึ่ง พายุ “ตู้เจวียน” เป็นชื่อ พ า ยุห มุ น เ ข ต ร้ อ น ใน ร า ย ชื่ อ ชุดที่ 4 ลำดับที่ 2 ของมหาสมุทรแป ซิฟิ ก ต ะวั น ต ก ฝั่งเหนือ

ทั้งนี้ส ภ า พ อา ก า ศ ของป ระ เ ท ศ ไ ท ย ในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศว่าไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง ก รุง เ ท พม หา น คร แ ละ ปริ ม ณ ฑ ล มี อากาศเย็นในตอนเช้า เฉพาะภาคเหนือตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

สำหรับ ม รสุ ม ตะ วั น อ อ ก เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมี กำลั ง แ ร ง ขึ้ น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไ ทย มี กำ ลั ง ปา น ก ลา ง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ มีฝ น ฟ้ า ค ะ น อ ง ค ลื่ น สู ง ม า ก ก ว่ า 2 เมตร

ขอบคุณข้อมูล : thansettakij.com