Thursday, 30 November 2023

กรมที่ดิน เปิดพื้นที่รังวัด ส.ค.1 -น.ส.3-น.ส.3ก แปลงเป็นโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๔จ. คือ เอกสารประเภทหนึ่งในเอกสารแสดงสิทธิที่ดิน ออกโดยกรมที่ดิน จะมีเลขที่โฉนด ที่ตั้ง ลักษณะ รายละเอียดของที่ดิน และประวัติผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแต่ละที่นั้นจะมีเอกสารแสดงสิทธิที่ดินแตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์

ปีนี้พื้นที่ไหนได้ “โฉนด” กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดพื้นที่รังวัด ส.ค.1 -น.ส.3-น.ส.3ก แปลงเป็นโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาส ป ร ะ ช า ช น นำหลักฐานใบแจ้งการ ค ร อ บค ร อ ง ที่ ดิ น (ส.ค.1) หนังสือรับรองการ ทำ ป ร ะ โ ยช น์ (น.ส.3-น.ส.ก)ยื่นขอออกโฉนดที่ดินเพิ่ม มู ลค่ า ท รัพ ย์สิ นและหลัก ปร ะ กั น ชี วิ ต กระตุ้นการหมุนเวียนเ ศร ษ ฐ กิ จ ในพื้นที่ให้เติบโตขึ้น

เมื่อโอกาสทองมาถึง ใครมี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3ก ในมือสามารถเดินทางไปติดต่อยังสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงที่ดินได้ทันที นับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เข้าระบบแอปพลิเคชัน “บอกดิน2” โดยไม่เ สีย ค่ า ใช้ จ่ า ย

เพียงนำเอกสานหลักฐานที่ดินที่ ค ร อบ ค ร อ ง ยื่นขอรังวัดออกโฉนด ให้เจ้าหน้าที่สแกนหาพิกัดด้วยภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับปีงบประมาณปี2564 (1ตุลาคม 2563-30กันยายน 2564) กรมที่ดิน มีเป้าหมายสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน

เป็นการลดปัญหาการ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ โดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง และประกาศให้ ผู้มี สิ ท ธิ ใ น ที่ดินข้างเคียง มาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการ ลด ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

การออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด ได้แก่ 1.กระบี่ 2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์ 4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่ 11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา16.นครศรีธรรมราช 17.นราธิวาส 18.น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์ 21.ประจวบคีรีขันธ์

22.ปัตตานี 23.พะเยา24.พังงา 25.พัทลุง26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แพร่ 29.มหาสารคาม 30.มุกดาหาร 31.ยะลา 32.ยโสธร 33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร 40.สตูล 41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี 45.สุรินทร์ 46.หนองคาย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

ประโยชน์ของการครอบครองโฉนดที่ดิน คือ มีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้ เช่น การขายฝาก เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายฝาก ไปใช้ประโยชน์หรือทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจบนพื้นที่นั้นได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : thansettakij