Sunday, 10 December 2023

กรมการปกครอง เปิดให้จอง “นามสกุล” มหามงคล 1,010 นามสกุล ผ่านอธิษฐานจากเกจิดัง

ในอดีตการเริ่มใช้นามสกุล นั้นได้ เริ่มมีมาตั้งแต่ใน รั ช ส มั ย พระ บ า ท สมเด็จ พ ร ะ ม ง กุ ฎ เ ก ล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้มีการตั้งนามสกุลขึ้นมาเพื่อความเป็นสากลเหมือนกับประเทศทางตะวันตก

นามสกุล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีเผ่าพันธุ์หรือวงศ์สกุลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ การตั้งนามสกุลใหม่จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นสิ่งที่จะติดตัวไปจนถึ่งรุ่นลูกรุ่นหลาน

หลายๆคนสงสัย หากต้องการ ตั้งนามสกุล หรือ หานามสกุลให้เป็นมงคลจะตั้งอย่างไรดี โดยเฉพาะใน ค ว า ม เ ชื่ อ ค น ไ ท ย มี ค ว า ม เ ชื่ อ ในเรื่องการตั้งนามสกุลมงคล กันมาอย่างยาวนาน การตั้งนามสกุลทีดีนั้นต้องตั้งให้ถูกหลักทางด้าน โ ห ร า ศ า ส ต ร์ และควรจะมีเลขศาสตร์ที่ดี ความหมายของนามสกุลนั้นก็ต้องมงคลด้วย นามสกุลที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้แล้วดีกับทุกๆคน เพื่อความสุขสวัสดิ์ของตัวท่าน ญาติพี่น้อง และลูกหลานในอนาคต

การตั้งนาม ส กุ ล ม ง ค ล นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะนามสกุลที่จัดตั้งใหม่นั้นไม่สามารถที่ซ้ำใน ท ะ เ บี ย น ร า ช ได้ และก็ควรจะมั่นใจจริงๆว่านามสกุลที่คุณจะเปลี่ยนนั้นถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ นามสกุลใหม่ที่คุณใช้นั้นก็จะเป็นนามสกุลที่ดี และส่งผลดี 1 0 0 เปอร์เซ็นต์ เลยละค่ะ

ในวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา กรมการปกครอง เปิดโครงการจองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล โดยสภากาชาดไทยได้จัดงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 19- 29 ธันวาคม 2563 เพื่อลด ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ในกลุ่มประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานกาชาด

กรมการปกครองได้จัดให้มีการบริการด้านทะเบียนในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งชื่อสกุลหรือเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความหมาย ที่เป็นสิริมงคล และเป็นชื่อสกุลที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

ในงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ กรมการปกครองจึงได้จัดให้มีการบริการ จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล ขึ้นในงานกาชาดทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์กรมการปกครอง จำนวน 1,010 ชื่อสกุล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรมการปกครองได้เปิดให้บริการจองชื่อสกุลทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์กรมการปกครอง ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ตัวอย่างสกุลที่เปิดจอง

ขอบคุณข้อมูล : sanook.com